2.2. Tiêu chuẩn về chia sẻ công bằng lợi ích và chi phí

  • Chia sẻ lợi ích rõ ràng và thống nhất.
  • Có quỹ phát triển cộng đồng được sử dụng cho các sáng kiến mang lại lợi ích cả cộng đồng.
  • Có quy trình về tạo cơ hội bình đẳng đối với các hoạt động có thu nhập.
Scroll to Top
Send this to a friend