1.4. Tiêu chuẩn có quan hệ đối tác hiệu quả

  1. Có Hướng dẫn tương tác đối với các tổ chức tour du lịch đưa khách quốc tế (inbound tour operator) đến với cộng đồng.
  2. Khi tiến hành các hoạt động, tổ chức CBT tránh tác động đến cộng đồng lân cận.
  3. Có văn bản xác định các bên tham gia CBT có liên quan và vai trò đóng góp của họ trong Tổ chức CBT.
  4. Có thủ tục tham vấn các bên tham gia thường xuyên.
  5. Có hợp tác với các cộng đồng lân cận.
Scroll to Top
Send this to a friend