11. Hủy chứng nhận

NTO sẽ hủy bỏ việc chứng nhận Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN đối với một trong các trường hợp sau:

11.1. Các đơn vị được chứng nhận thông báo hủy bỏ chứng nhận bằng văn bản.
11.2. Đơn vị được chứng nhận chấm dứt hoạt động kinh doanh được chứng nhận.
11.3. Đơn vị được chứng nhận bị phá sản.

Scroll to Top
Send this to a friend