Tài liệu về hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam


Tài liệu này chỉ rõ bản sắc của thương hiệu, các nguyên tắc cơ bản, các quy định khi sử dụng hình ảnh thương hiệu trong quá trình truyền thông, ứng dụng thực tế. Nó giúp cho mọi người hiểu rõ và sử dụng thương hiệu một cách đúng đắn nhất trong từng trường hợp cụ thể.


Hơn nữa, tài liệu này sẽ chỉ ra những định hướng, gợi ý giúp cho quá trình ứng dụng thương hiệu trở nên sáng tạo và linh hoạt trên cơ sở các thiết kế sẽ được tiến hành sao cho phù hợp với những chỉ dẫn trong tài liệu,


Để đảm bảo về mặt kỹ thuật, các phiên bản ứng dụng biểu tượng luôn phải được tái bản từ bản gốc đã được số hóa, hạn chế việc sao chụp hoặc vẽ lại có thể làm sai lệch chuẩn màu hay cấu trúc của biểu tượng.


 


1. Xem Tài liệu hướng dẫn về Hệ thống nhận diện Thương hiệu Du lịch Việt Nam


2. Xem giải thích về Ý nghĩa Tiêu đề và Biểu tượng


3. Tải về tài liệu thiết kế (tải toàn bộ 8 phần để sử dụng)


Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8

Scroll to Top
Send this to a friend