Mức độ đạt được các chỉ số yêu cầu

Các chỉ số yêu cầu được đánh giá ở ba mức theo thứ tự: Đáp ứng toàn bộ, đáp ứng một phần, Chưa đáp ứng, cùng với lựa chọn thể hiện “Không áp dụng”.

Đáp ứng toàn bộ

Có đầy đủ bằng chứng khẳng định về khả năng đạt được chỉ số ở trạng thái này.

Đáp ứng một phần

Chưa đầy đủ bằng chứng khẳng định về khả năng đạt được chỉ số ở trạng thái này: cần có thêm bằng chứng

Chưa đáp ứng

Cũng áp dụng trong các trường hợp nhân thêm lên các cấu phần kèm theo tổ chức CBT (thí dụ như có hơn 1 nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê hoặc hơn 1 hoạt động hướng dẫn). Chỉ số chỉ đạt yêu cầu tối thiểu, trừ phi tất cả các cấu phần đều đạt được tiêu chuẩn đề ra.

Không đáp ứng

Chỉ số cần được đánh giá hầu như đáp ứng rất ít. Với các yêu cầu trung bình và yêu cầu cao, 80% cấu phần cần đạt được tiêu chuẩn đề ra thì mới đánh giá là đáp ứng hoàn toàn.

Không có bằng chứng xác định tình trạng đạt được chỉ số: cần có bằng chứng.

Chỉ số này không liên quan đến tổ chức CBT đang được thẩm định.

Scroll to Top
Send this to a friend