Chính phủ yêu cầu xem xét điều chỉnh giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịchTheo đó trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển du lịch gắn với Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ trong việc thu hút, bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại nhân lực du lịch có tay nghề, chất lượng cao. Hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch; phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch mới. Triển khai các dự án văn hóa trọng điểm và đề xuất để UNESCO công nhận các di sản văn hóa.


Đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất đơn giản hoá các thủ tục để doanh nghiệp du lịch có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.


Đáng chú ý, Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc điều chỉnh cơ cấu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014, trong đó có việc điều chỉnh giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch.


Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Trong đó, Nghị quyết cũng đã đặt ra nhiệm vụ điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất.


Trong giai đoạn 2020-2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn, Chính phủ đã có chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện 4 đợt cho cơ sở lưu trú du lịch phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất.


Trung tâm Thông tin du lịch


Scroll to Top
Send this to a friend