8. Tiêu chuẩn đảm bảo người điều hành du lịch thân thiện (FTO) đưa khách quốc tế đến (in-bound) của CBT

8.1. Tiêu chuẩn về cam kết của FTO với lý tưởng của CBT

  1. Các FTOs đáp ứng tất cả các yêu cầu giấy phép và chứng nhận cần thiết.
  2. Có văn bản thỏa thuận ghi lại xác định rõ ràng thống nhất giữa các FTOs và Ban quản lý CBT, yêu cầu các FTOs và nhân viên hoạt động theo hướng dẫn và quy định của CBT.
  3. Các FTOs và nhân viên đã ký kết và thực hiện theo Quy tắc ứng xử của CBT ASEAN đối với những người điều hành du lịch thân thiện (Phụ lục 5).
  4. Các FTOs là thành viên của một tổ chức nghề nghiệp phù hợp, nếu có.
  5. Các FTOs và nhân viên có sở hữu, hoặc có thể đưa ra cam kết sẽ phát triển kiến thức/nhận thức về du lịch bền vững và cách thức cung cấp các tour du lịch chất lượng liên quan đến trải nghiệm môi trường, văn hóa và sinh kế địa phương.
  6. Các FTOs và nhân viên cung cấp cơ hội an toàn cho du khách trải nghiệm cuộc sống cộng đồng và trao đổi kiến thức giữa chủ nhà với khách.
  7. Các FTOs cung cấp nhân viên làm việc với cộng đồng, thường xuyên đào tạo về CBT và du lịch sinh thái (ví dụ: một ngày trong một năm /được trả tiền).
  8. Các FTOs hợp tác với các tổ chức bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, chính quyền và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương khi cần.
Scroll to Top
Send this to a friend