6.1 Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê thành công

Đối với những Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê vượt qua đánh giá thành công, cả Tổ chức Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và những Người cung cấp Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê sẽ nhận được chứng nhận Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN và biển đồng do các Quốc gia Thành viên ASEAN cấp. Ví dụ về chứng nhận và biển đồng như sau.

Scroll to Top
Send this to a friend