1. Danh mục đánh giá

Mục tiêu của Danh mục đánh giá nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN này là để đo lường hiện trạng hoạt động và kết quả đạt được của các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trong khu vực ASEAN chiểu theo yêu cầu chất lượng được quy định trong bộ Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN. Danh mục đánh giá này được xây dựng thành công cụ thực tế cho các tổ chức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, người cung cấp dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và thẩm định viên để đánh giá hiện trạng hoạt động của một nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê có đạt Tiêu chuẩn ASEAN không. Danh mục đánh giá này cũng có thể được các đơn vị tổ chức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và người cung cấp dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê sử dụng để tự kiểm tra và quản lý nhằm xác định những khoảng trống còn thiếu, từ đó hành động và thực hiện những thay đổi cần thiết để cải thiện chất lượng nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của họ.

Các nhóm tiêu chí, tiêu chí cụ thể và yêu cầu trong danh mục này dựa trên Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN đã được công bố. Tiêu chuẩn sẽ được tất cả các quốc gia thành viên ASEAN thông qua theo khuyến nghị trong Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN (ATSP): 2011 – 2015 nhằm tạo ra trải nghiệm chất lượng cho du khách bằng cách giới thiệu các nguồn tài nguyên nông thôn của họ một cách chỉn chu, an toàn và hấp dẫn.

Scroll to Top
Send this to a friend