Tổng quan về Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN

(TITC) – Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đưa ra các kế hoạch hành động trong chuyên ngành khách sạn; các kế hoạch về bảo vệ môi trường,sản phẩm xanh, nguồn nhân lực và quản lý môi trường, bên cạnh đó còn đảm bảo hài hòa với lợi ích của cộng đồng.

Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đưa ra quy trình cấp giấy chứng nhận, các đơn vị được chứng nhận sẽ phải đảm bảo sự phát triển gắn với việc bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn năng lượng sạch. Bộ tiêu chuẩn này được áp dụng thống nhất cho các nước trong khối ASEAN. Tiêu chuẩn đưa ra các kế hoạch hành động trong chuyên ngành khách sạn; các kế hoạch về bảo vệ môi trường,sản phẩm xanh, nguồn nhân lực và quản lý môi trường, bên cạnh đó còn đảm bảo hài hòa với lợi ích của cộng đồng.

Chiến lược du lịch ASEAN giai đoạn 2011 – 2015 đã xác định mục tiêu xem xét và áp dụng Tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN, cụ thể: “Sửa đổi tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN, trong đó thống nhất một quy trình cấp giấy chứng nhận”.

Sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trên toàn thế giới đặt ra các yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường. Bộ Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN ra đời để đáp ứng những yêu cầu cấp bách đó, hướng đến phát triển du lịch bền vững.

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực của sự phát triển nhanh chóng, du lịch xanh phải được tất cả các bên liên quan trong lĩnh vực du lịch quyết tâm thực hiện đồng bộ.

Tiêu chuẩn khách sạn xanh ASEAN là một sáng kiến để thúc đẩy các biện pháp du lịch bền vững trong khu vực. Cho đến nay, tiêu chuẩn này đã và đang được phổ cập thực hiện ở các nước thành viên ASEAN.

Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN thúc đẩy du lịch bền vững thông qua việc đề cao áp dụng thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, đưa ra các hướng dẫn và cách thức để các nước có thể thực hiện áp dụng bộ tiêu chuẩn Khách sạn xanh.

Mục tiêu của tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN nhằm đưa vào thực tiễn các yêu cầu và hành động thiết yếu mà bất cứ cơ sở kinh doanh lưu trú nào cũng phải thực hiện, để phát triển du lịch một cách bền vững, nhằm hướng tới bảo tồn, giữ gìn môi trường xung quanh và hướng tới xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng.

Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đưa ra các hoạt động thiết yếu cho bất cứ cơ sở kinh doanh lưu trú nào, bao gồm: kế hoạch môi trường, sản phẩm xanh, nguồn nhân lực và quản lý môi trường.

Khách sạn xanh được xác định là cơ sở thúc đẩy giải pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.

Việc thực hiện khách sạn xanh có thể được linh hoạt cho các bên liên quan, chẳng hạn như quản lý khách sạn, nhân viên, cộng đồng, để làm cho một hợp tác cộng đồng tốt hơn để đạt các tiêu chuẩn và thành công trong quản lý thân thiện với môi trường.

Xem tài liệu Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend