2. Trình độ của Thẩm định tạm thời

Thẩm định tạm thời phải có trình độ và kinh nghiệm như sau:
2.1 Giáo dục
Thẩm định tạm thời sẽ tốt nghiệp tối thiểu với bằng cử nhân về kỹ thuật hoặc khoa học hoặc quản lý du lịch hoặc kinh doanh hoặc y khoa hoặc điều dưỡng hoặc dược hoặc y tế công cộng hoặc khoa học sức khỏe hoặc những người khác có kiến thức và kỹ năng như được nêu trong mục 1.5.
2.2 Kinh nghiệm làm việc
Thẩm định tạm thời có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên (không bao gồm đào tạo), phát triển kiến thức và kỹ năng như được nêu trong mục 1.5. Kinh nghiệm làm việc phải ở vị trí chuyên môn, kỹ thuật, hoặc kinh doanh liên quan đến quyết định, vấn đề và giao tiếp với nhân viên trong nghề nghiệp, doanh nghiệp, khách hàng và / hoặc các bên liên quan khác.
2.3 Đào tạo
Thẩm định tạm thời sẽ hoàn thành khóa đào tạo “Thẩm định viên của tiêu chuẩn dịch vụ spa ASEAN”. Trong trường hợp Thẩm định viên thẩm định các tiêu chuẩn khác, sẽ hoàn thành khóa đào tạo “Yêu cầu của Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN” giúp phát triển kiến thức về tiêu chuẩn, luật, quy định, nguyên tắc, phương pháp và kỹ thuật có liên quan.
2.4 Kinh nghiệm thẩm định
2.5 Kiến thức và kỹ năng
2.5.1 Thẩm định tạm thời phải có kiến thức và kỹ năng chung như được nêu trong mục 1.5.1.
2.5.2 Thẩm định tạm thời phải có kiến thức và kỹ năng cụ thể như được nêu trong mục 1.5.2.
2.6 Hành vi cá nhân
Thẩm định tạm thời sẽ có hành vi cá nhân giúp thực hiện theo nguyên tắc thẩm định theo mục 1.6 a) – p). Thẩm định tạm thời phải không có sự tham gia trực tiếp và gián tiếp với các thẩm định viên trong 2 năm trước đó và phải không tham khảo ý kiến của đơn vị nộp đơn trong 2 năm trước đó. Thẩm định tạm thời, người được chọn làm Thẩm định viên, sẽ có trình độ và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của bằng cấp của thẩm định viên.

Scroll to Top
Send this to a friend