2. Tiêu chuẩn về đóng góp cho phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống

2.1   Tiêu chuẩn về duy trì nhân phẩm:

  • Du lịch tình dục, buôn bán ma túy, buôn người và khai thác lao động trẻ em không được phép, không được hỗ trợ công khai hay bí mật.
  • Hoạt động CBT thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập xã hội.
  • Tổ chức CBT xây dựng năng lực cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn của cộng đồng được hưởng lợi từ du lịch (bao gồm cả thanh niên trẻ và người cao tuổi).
  • Hoạt động CBT góp phần cải thiện tình hình cộng đồng đối với các mặt của đời sống (nước sạch, vệ sinh môi trường, năng lượng, giáo dục, y tế).
Scroll to Top
Send this to a friend